• English

Tin thị trường

Đến cuối năm 2016, dư nợ tín dụng đạt hơn 5,5 triệu tỷ đồng

Theo số liệu thống kê của NHNN Việt Nam, tính đến cuối tháng 12/2016 tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt hơn 5,5 triệu tỷ đồng, tăng 18,25% so với cuối năm 2015.

Cụ thể như sau

STT

Chỉ tiêu

Số dư (tỷ đồng)

Tốc độ tăng
(giảm) so với cuối
năm trước (%)

1

Nông nghiệp, lâm nghiệp
và thủy sản

558.834

20,06

2

Công nghiệp và xây dựng

1.710.277

11,27%

 

- Công nghiệp

1.202.354

10,87

 

- Xây dựng

507.923

11,24

3

Thương mại, vận tải, viễn thông

1.194.806

21,95

 

- Thương mại

1.002.972

21,3

 

- Vận tải và Viễn thông

191.834

25,52

4

Các hoạt động dịch vụ khác

2.041.489

21,98

 

Tổng cộng

5.505.406

18,25


Đăng ký nhận tin
KienlongBank