• English

Tin thị trường

Đến 30/6/2019, cổ đông lớn phải tuân thủ đúng quy định về sở hữu cổ phần tại TCTD

NHNN Việt Nam đang lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2015/TT-NHNN của Thống đốc NHNN Việt Nam quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Điều 55 Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD).

NHNN Việt Nam cho biết, Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2015/TT-NHNN hướng dẫn thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp cổ đông lớn của một TCTD và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một TCTD khác, tạo cơ sở pháp lý góp phần ngăn ngừa, hạn chế sở hữu chéo, minh bạch hóa nguồn vốn góp của cổ đông của TCTD và người có liên quan của cổ đông đó.

Ảnh minh hoạ

Cụ thể, khoản 1, Điều 2a quy định: TCTD khác phối hợp với cổ đông lớn của một TCTD và người có liên quan của cổ đông đó (sau đây viết tắt là “nhóm cổ đông lớn có liên quan”) sở hữu cổ phần vượt giới hạn lập Kế hoạch khắc phục, đảm bảo chậm nhất ngày 30/6/2019 tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhóm cổ đông lớn có liên quan tuân thủ quy định tại Luật Các TCTD (đã được sửa đổi, bổ sung). Kế hoạch khắc phục tối thiểu phải có các nội dung quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 2 Thông tư này.Theo đó, Dự thảo Thông tư đã bổ sung thêm quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp nhóm cổ đông lớn có liên quan sở hữu cổ phần vượt giới hạn (Điều 2a).

Dự thảo Thông tư cũng quy định rõ (Điều 3a), sau thời hạn xử lý nêu tại khoản 1 Điều 2a Thông tư này, nhóm cổ đông lớn có liên quan chưa đảm bảo tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định tại Luật Các TCTD (đã được sửa đổi, bổ sung), NHNN áp dụng các biện pháp quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 3 Thông tư này đối với TCTD và TCTD khác.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank