• English

Tin thị trường

Đề xuất đơn giản TTHC thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (KBNN) nhằm cải tiến, đơn giản hóa, chuẩn hóa các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN, đảm bảo đáp ứng tốt các yêu cầu quản lý thu, chi NSNN. 

Bộ Tài chính cho biết, về cơ bản, các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN đã đáp ứng được các nguyên tắc và yêu cầu về quy định TTHC theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát TTHC và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; đồng thời, các TTHC cũng thường xuyên được cải cách, đơn giản hóa, chuẩn hóa và công bố công khai, đáp ứng được yêu cầu quản lý thu, chi NSNN kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có liên quan. Qua đó, đã rút ngắn thời gian thực hiện 1 giao dịch nộp NSNN xuống còn khoảng 5 phút/1 giao dịch (so với trước đây là khoảng 30 phút); đối với kiểm soát chi đầu tư đã rút ngắn thời gian kiểm soát từ 7 ngày xuống còn khoảng 3 – 4 ngày làm việc...

Bên cạnh các kết quả đạt được, việc quy định và thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN cũng còn một số tồn tại như: Một số TTHC đã được công bố và đang thực hiện, nhưng cần được rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế quản lý mới ban hành (như TTHC về thanh toán vốn đầu tư NSNN thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; về kiểm soát chi NSNN qua KBNN theo quy định mới của Luật NSNN năm 2015 và Luật đầu tư công năm 2014,...).

TTHC về nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá tại KBNN; TTHC về giao tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản không còn phù hợp (do khoản phí bảo quản, cất giữ tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá không được quy định trong danh mục phí, lệ phí theo Luật phí, lệ phí năm 2015), nên cần phải được bãi bỏ.

Từ tình hình trên, để đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài về quy định TTHC thuộc lĩnh vực KBNN theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các quy định trong lĩnh vực thu, chi NSNN qua KBNN mới được ban hành; đáp ứng các yêu cầu về cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin theo chủ trương chung của Chính phủ; đồng thời, xử lý một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực KBNN, thì cần thiết phải xây dựng và ban hành Nghị định quy định tổng thể các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN. Từ đó, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho việc triển khai thực hiện; đồng thời, hạn chế việc phát sinh ban hành số lượng lớn các Nghị định sau này khi Bộ Tài chính có đề nghị phải sửa đổi, bổ sung các Thông tư hiện nay đang quy định về TTHC thuộc lĩnh vực KBNN.

Bộ Tài chính cũng cho biết, dự thảo Nghị định được xây dựng theo hướng rà soát, cải tiến, đơn giản hóa, chuẩn hóa các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN, đảm bảo đáp ứng tốt các yêu cầu quản lý thu, chi NSNN theo Luật NSNN năm 2015, Luật Phí, lệ phí năm 2015, Luật Đầu tư công năm 2014, Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan khác; đồng thời, phù hợp với thực tiễn áp dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị cũng như những định hướng cải cách, đổi mới quy trình thủ tục về thu, chi NSNN.

Đồng thời không làm phát sinh TTHC mới hoặc làm phức tạp hơn so với các TTHC đã được quy định tại các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hiện nay; rà soát bãi bỏ một số TTHC đã được công bố, nhưng không còn phù hợp với các quy định mới hoặc tình hình thực tế. 

Khánh Linh/ Báo Chính Phủ


Đăng ký nhận tin
KienlongBank