• English

Tin thị trường

Đề xuất chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ

(Chinhphu.vn) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đề xuất chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ.


Ảnh minh họa

Đề xuất này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra tại dự thảo Nghị định sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Tại dự thảo, Bộ đề xuất 2 chính sách ưu tiên sản xuất nông nghiệp hữu cơ gồm: 1- Ưu tiên kinh phí khoa học, khuyến nông để thực hiện đề tài nghiên cứu, dự án khuyến nông, đặc biệt về giống kháng sâu bệnh, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thuốc thảo mộc; 2- Cơ sở sản xuất sản phẩm hữu cơ hoặc vật tư đầu vào phục vụ cho sản xuất hữu cơ được ưu tiên hưởng các chính sách khuyến khích đầu tư đối với  nông nghiệp, nông thôn đã được ban hành.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đề xuất một số chính sách đặc thù hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ sản xuất sản phẩm hữu cơ. Cụ thể, ngân sách nhà nước sẽ đầu tư 100% cho việc: Xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ: điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước do cấp có thẩm quyền phê duyệt; tập huấn sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo nội dung và định mức chi quy định tại Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông; xây dựng mô hình sản xuất hữu cơ theo TCVN: chi phí giống kháng sâu bệnh, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học đối với mô hình trồng trọt; chi phí giống, thức ăn hữu cơ, thuốc thú y được phép sử dụng đối với mô hình chăn nuôi, thủy sản theo định mức kinh tế kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Điều kiện hỗ trợ được nêu rõ như sau: Vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ phải nằm trong quy hoạch, kế hoạch phát triển đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền chấp thuận nếu chưa có quy hoạch, kế hoạch được duyệt; có cam kết đầu tư vốn đối ứng để thực hiện các hạng mục trong dự án được duyệt (ngoài phần hỗ trợ của ngân sách nhà nước).

Cơ chế hỗ trợ được đề xuất như sau: Ngân sách trung ương hỗ trợ các dự án do cơ quan trung ương thực hiện; dự án thực hiện ở địa bàn kinh tế, xã hội khó khăn; hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương đối với những địa phương chưa cân đối được ngân sách; ngân sách địa phương hỗ trợ các dự án do tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện, trừ các địa phương được ngân sách trung ương hỗ trợ.

Dự thảo nêu rõ, tổ chức, cá nhân đủ điều kiện thực hiện hỗ trợ đầu tư theo tiến độ của dự án. Trình tự, thủ tục đề xuất, thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định tại Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

Tuệ Văn/Theo Báo Chính Phủ

Đăng ký nhận tin
KienlongBank