• English

Tin thị trường

Đẩy nhanh niên độ quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách

(TBTCO) - Đó là yêu cầu của Bộ Tài chính tại Thông tư số 85/2017/TT-BTC quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư từ nguồn NSNN theo niên độ ngân sách hằng năm (Thông tư 85). Thông tư này thay thế Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính.

 

Báo cáo quyết toán thường bị chậm

Thông tư số 210/2010/TT-BTC quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm (Thông tư 210) được ban hành từ năm 2010.

Theo đánh giá của Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính, qua 6 năm các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện quyết toán niên độ ngân sách hàng năm tương đối nghiêm túc... Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại và bất cập dẫn đến các cơ quan tài chính gặp khó khăn trong công tác thẩm định quyết toán; đồng thời phát sinh yêu cầu quản lý việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư nguồn NSNN cần được chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Đồng thời, Luật NSNN năm 2015 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm quy định mới về quyết toán vốn đầu tư nguồn NSNN liên quan trực tiếp đến các quy định tại Thông tư 210. Vì vậy thông tư này cần được sửa đổi và thay thế cho phù hợp.

Cụ thể về mẫu biểu, do các mẫu biểu ban hành còn nhiều tiêu chí chưa rõ ràng nên cách hiểu còn khác nhau. Các đơn vị phải báo cáo quyết toán còn lúng túng trong việc tổng hợp số lieu. Việc này đã dẫn đến tình trạng số liệu báo cáo không được thống nhất giữa chủ đầu tư, bộ, ngành, địa phương và Kho bạc Nhà nước (KBNN). Do vậy, nội dung này cần được hướng dẫn trong thông tư cho phù hợp việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, quy định về thời gian gửi báo cáo quyết toán của KBNN còn chưa phù hợp, như, đối với ngân sách cấp tỉnh và ngân sách trung ương: quy định KBNN tổng hợp, lập và gửi báo cáo quyết toán năm trước ngày 01/4 năm sau.

Tuy nhiên, KBNN cần có thời gian để tổng hợp và đối chiếu với các kho bạc cơ sở, nên để tổng hợp báo cáo quyết toán KBNN thường gửi chậm 5 tháng so với quy định. Việc này ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp báo cáo quyết toán chung của NSNN, do vậy, cần sửa đổi cho phù hợp.

Không những vậy, quy trình tổng hợp báo cáo quyết toán chưa phù hợp do không có sự đối chiếu số liệu báo cáo quyết toán giữa các bộ, ngành với KBNN trung ương (Vụ Kiểm soát chi) trước khi gửi báo cáo quyết toán cho Bộ Tài chính, nên số liệu báo cáo còn chênh lệch và chưa khớp đúng.

Ngoài ra, quy trình quyết toán đối với vốn ngoài nước (ODA)... chưa cụ thể làm ảnh hưởng đến việc thẩm định quyết toán niên độ ngân sách hằng năm....

Gửi báo cáo quyết toán sớm lên 2 tháng

Từ những bất cập nêu trên, Bộ Tài chính thấy cần thiết phải sửa đổi, thay thế Thông tư 210 bằng Thông tư 85. Thông tư này quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN hằng năm, bao gồm: lập, gửi, xét duyệt quyết toán, thẩm định, thông báo kết quả thẩm định quyết toán và chỉnh lý quyết toán và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017. Thông tư 85 đã sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới, cụ thể: 

Thứ nhất, thay đổi và bổ sung quy trình thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán. Điều 6, Thông tư 85 quy định đối với trình tự lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn NSNN hằng năm.

Theo đó, Thông tư 85 đã bổ sung quy định trách nhiệm đối chiếu số liệu báo cáo quyết toán, yêu cầu các bộ, ngành trung ương, trước khi gửi báo cáo quyết toán niên độ ngân sách năm cho Bộ Tài chính phải đối chiếu, rà soát số liệu với KBNN (trung ương), đảm bảo số liệu của đơn vị và KBNN đã được đối chiếu đầy đủ và khớp đúng.

Bảng xác nhận này được nộp kèm theo báo cáo quyết toán niên độ ngân sách năm gửi Bộ Tài chính. Các bộ, ngành trung ương thực hiện đối chiếu, rà soát số liệu, đồng thời ký Bảng xác nhận số liệu đã đối chiếu với KBNN (trung ương) theo mẫu biểu số 05/CQTH hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm sau.

Thứ hai, Thông tư 85 đã sửa đổi và thay thế lại toàn bộ hệ thống mẫu biểu của Thông tư 210, đảm bảo thống nhất về tiêu chí, yêu cầu về số liệu, đơn vị tính... từ mẫu biểu áp dụng cho chủ đầu tư đến các cơ quan tổng hợp và KBNN các cấp, đồng thời bổ sung Mẫu biểu số 05/CQTH về đối chiếu số liệu giữa các bộ, ngành trung ương với KBNN (trung ương). Như vậy, sẽ góp phần giảm thiểu được thời gian và công sức đối chiếu của cơ quan tài chính các cấp, cũng như việc tổng hợp số liệu của các đơn vị được thuận lợi hơn.

Thứ ba, thay đổi thời gian báo cáo của các đơn vị cho phù hợp với thực tế: Do trong công tác báo cáo quyết toán, KBNN các cấp cần có thời gian để tổng hợp, đối chiếu số liệu với các đơn vị và hiệu chỉnh số liệu đảm bảo báo cáo quyết toán được chính xác, khớp đúng số liệu với đơn vị trước khi gửi báo cáo cho cơ quan tài chính các cấp.

Vì vậy, Bộ Tài chính đã đẩy sớm hơn thời hạn báo cáo của các chủ đầu tư và bộ, ngành trung ương (các chủ đầu tư gửi báo cáo sớm lên 1 tháng, các bộ, ngành trung ương gửi báo cáo sớm lên 2 tháng), đồng thời lùi thời hạn gửi báo cáo của KBNN các cấp cho phù hợp (KBNN tỉnh gửi báo cáo chậm hơn 1,5 tháng, KBNN trung ương gửi báo cáo chậm hơn 2,5 tháng).

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng cho biết, thay đổi thời gian báo cáo của KBNN các cấp vì theo quy định trước đây KBNN cấp tỉnh và trung ương cùng báo cáo trước ngày 1/4 năm sau, vì vậy KBNN (trung ương) không có thời gian tổng hợp và rà soát, đối chiếu số liệu với các KBNN tỉnh.

Ngoài ra, cần có thời gian để KBNN trung ương tổng hợp, đối chiếu với các đơn vị và hiệu chỉnh số liệu đảm bảo báo cáo quyết toán được chính xác, đảm bảo khớp đúng giữa số liệu của KBNN và đơn vị./.

Trương Thị Hương Giang, Phó trưởng phòng Đầu tư Trung ương (Vụ Đầu tư)

Đăng ký nhận tin
KienlongBank