• English

Tin thị trường

Đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ trong ngành Ngân hàng

Ngày 27/10/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-NHNN về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trong ngành Ngân hàng. Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

day-manh-trien-khai-de-an-06

Theo nội dung của Chỉ thị, trong gần 02 năm triển khai Đề án 06, các đơn vị trong ngành Ngân hàng đã quan tâm, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao, mang lại những kết quả tích cực bước đầu, làm tiền đề cho việc triển khai các nhiệm vụ cho các năm tiếp theo. Để tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án 06 trong ngành Ngân hàng trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán quán triệt và thực hiện đồng bộ, thống nhất, kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Nhiệm vụ chung của toàn Ngành, tổ chức quán triệt đến toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhận thức đúng, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện. Xác định triển khai Đề án 06 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng NHNN, Bộ Công an xây dựng lộ trình cụ thể triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Đề án đã được giao tại Quyết định 171, Quyết định 264, Kế hoạch 01 và các văn bản chỉ đạo số liên quan đến Đề án 06.

Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình triển khai các hệ thống thông tin ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số. Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 1552 BTTTT-TTH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông khi kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bố trí kinh phi, nguồn lực bảo đảm thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06.

Tại Chỉ thị này, Thống đốc NNHNN đã giao các đơn vị NHNN, NHNN chi nhánh các tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán triển khai các nhiệm vụ cụ thể nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong ngành Ngân hàng.

Theo sbv.gov.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank