• English

Tin thị trường

Đẩy mạnh hỗ trợ pháp lý về tài chính cho doanh nghiệp

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa lên kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (DN) trong năm 2019, để DN được tiếp cận thông tin pháp luật tài chính một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ và phù hợp với nhu cầu của DN.

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2448/QĐ-BTC về kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho DN năm 2019. Đồng thời sẽ thực hiện lồng ghép, kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN với các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người nộp thuế, người khai hải quan. 

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ tổ chức các hội nghị phổ biến, tập huấn kiến thức pháp luật; trao đổi, tọa đàm lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); biên soạn ấn phẩm, tài liệu giới thiệu các văn bản QPPL; đăng tải tin, bài giới thiệu trên các báo và tạp chí… về thuế, hải quan và tài chính DN. 

Các đơn vị thuộc bộ tổ chức tiếp nhận vướng mắc, kiến nghị và giải đáp pháp luật cho DN thông qua các hình thức như giải đáp bằng văn bản, thông qua mạng điện tử hoặc giải đáp trực tiếp.

Vụ Pháp chế có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại kế hoạch này. Lồng ghép các nội dung hỗ trợ pháp lý với các hoạt động thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính với chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019. 

Bộ Tài chính có nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến hoạt động của DN, nên công tác hỗ trợ pháp lý cho DN luôn được Bộ Tài chính chú trọng. Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho DN thường được Bộ Tài chính ban hành vào đầu năm để tổ chức thực hiện thông suốt, hiệu quả.

KL


Đăng ký nhận tin
KienlongBank