• English

Tin thị trường

Đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng

(Chinhphu.vn) - Đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ căn cứ vào các tiêu chí gồm tổng doanh thu, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn… 

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư hướng dẫn về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước.

Đối tượng áp dụng gồm: Tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Dự thảo nêu rõ, đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ căn cứ vào các tiêu chí sau:

Tiêu chí 1: Tổng doanh thu. Tổ chức tín dụng xếp loại A khi tổng doanh thu thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch được giao. Tổ chức tín dụng xếp loại B khi tổng doanh thu thực hiện thấp hơn nhưng tối thiểu bằng 90% so với kế hoạch được giao.Tổ chức tín dụng xếp loại C khi tổng doanh thu thực hiện đạt dưới 90% kế hoạch được giao.

Tiêu chí 2: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu. Tổ chức tín dụng xếp loại A khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch được giao. Tổ chức tín dụng xếp loại B khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu thực hiện thấp hơn nhưng tối thiểu bằng 90% so với kế hoạch được giao. Tổ chức tín dụng xếp loại C khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt dưới 90% so với kế hoạch được giao.

Tiêu chí 3: Tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn. Tổ chức tín dụng xếp loại A là tổ chức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn thực hiện bằng hoặc thấp hơn kế hoạch được giao và tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 3%, tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn nhỏ hơn 1,5%.  Tổ chức tín dụng xếp loại C là tổ chức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn thực hiện cao hơn 110% kế hoạch được giao hoặc tỷ lệ nợ xấu lớn hơn 3,5% hoặc tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn lớn hơn 2%. Tổ chức tín dụng xếp loại B là các tổ chức tín dụng còn lại không được xếp loại A hoặc loại C.

Tiêu chí 4: Tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành

Tiêu chí 5: Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích.

Khánh Linh/ Báo Chính Phủ


Đăng ký nhận tin
KienlongBank