• English

Công văn số 485/NHKL ngày 29/7/2021 công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Công văn số 485/NHKL ngày 29/7/2021 công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Xem tại đây.