• English

Công văn số 477/NHKL ngày 20/7/2021 về việc giải trình biến động lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý II năm 2021 và lũy kế 6 tháng năm 2021

Công văn số 477/NHKL ngày 20/7/2021 về việc giải trình biến động lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý II năm 2021 và lũy kế 6 tháng năm 2021. Xem tại đây.