• English

Công bố thông tin Quyết định số 308/QĐ-HĐQT ngày 10/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 23 của Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 26/04/2018

Công bố thông tin Quyết định số 308/QĐ-HĐQT ngày 10/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 23 của Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 26/04/2018. Xem tại đây