• English

Tin thị trường

Chương trình hành động của ngành NH thực hiện các Nghị quyết số 97, 98 và 99 của Chính phủ

Chương trình hành động này nhằm cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến chức năng của NHNN để triển khai có hiệu quả các Nghị quyết số 97/NQ-CP, Nghị quyết số 98/NQ-CP và Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ký Quyết địnhban hành Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo đó, Chương trình hành động này nhằm cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến chức năng của NHNN để triển khai có hiệu quả các Nghị quyết số 97/NQ-CP, Nghị quyết số 98/NQ-CP và Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ.

Chương trình hành động của NHNN xác định hệ thống các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của ngành Ngân hàng, lộ trình và thời gian thực hiện trong điều hành và thực thi chính sách tiền tệ, tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu; đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng; cải cách hành chính và triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp góp phần phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Chương trình hành động của ngành Ngân hàng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về các lĩnh vực: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; Điều hành chính sách tiền tệ, ngoại hối; Điều hành tín dụng an toàn, hiệu quả; mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn hoạt động; tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và tạo điều kiện trong tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp và người dân; Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; bảo đảm an ninh, an toàn trong thanh toán; Triển khai có hiệu quả công tác cơ cấu lại hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu; thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ; Tăng cường công tác thông tin, truyền thông;…

Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ tưởng các đơn vị thuộc NHNN, Chủ tịch hội đông quản trị, Chủ tịch hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (giám đốc) TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm quán triệt Chương trình hành động này đến từng cán bộ trong đơn vị, cụ thể hóa nhiệm vụ của đơn vị trong Chương trình công tác hằng năm và chỉ đạo triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, đạt được các nhiệm vụ được giao.

Định kỳ hàng năm (trước ngày 5 của tháng 12 hàng năm) có báo cáo NHNN (Văn phòng NHNN) về tiến độ, kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý các mục tiêu, nhiệm vụ tại Chương trình hành động này.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank