• English

Tin thị trường

Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 160/QĐ-NHNN ban hành Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024.

Trụ sở NHNN

Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2024 là thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP trong mọi lĩnh vực hoạt động, đưa công tác THTK, CLP trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của ngành Ngân hàng, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2024; tiết kiệm chi phí nhằm quản lý, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước cho phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế và tạo chuyển biến thực chất hơn trong nhận thức và hành động của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về THTK, CLP.

Chương trình yêu cầu THTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước, các yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp tại Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2024 và Chương trình tổng thể về THTK, CLP của NHNN giai đoạn 2021-2025; gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành đã đề ra tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 15/1/2024 của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2024.

Chương trình THTK, CLP phải đảm bảo tính toàn diện, nhưng cần có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào chủ đề năm 2024 là “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Nhà nước; cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua kết quả giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán”.

Các chỉ tiêu THTK, CLP trong các lĩnh vực phải được lượng hóa tối đa, phù hơp với tình hình thực tế, phải đảm bảo thực chất, có cơ sở cho việc đánh giá, kiểm tra, giám sát kết quả theo quy định.

THTK, CLP phải gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát, thúc đẩy cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

THTK, CLP phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, mọi lúc, mọi nơi với sự tham gia của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Công tác THTK, CLP năm 2024 trong ngành Ngân hàng tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng năm 2024, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 15/01/2024 của Thống đốc NHNN.

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội và Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/6/2023, Công điện số 1372/CĐ-TTg ngay 4/12/2023, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 4/1/2024 và và chỉ đạo của Thống đốc tại Chỉ thị số 04/CT-NHNN ngày 4/12/2023 về chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước. Quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ thống nhất từ khâu lập dự toán đên triển khai phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; hạn chế tối đa việc hủy dự toán và chuyển nguồn sang năm sau.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, xác định đây là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung ưu tiên trong chỉ đạo điều hành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định của NHNN về quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, quản lý, giám sát tài chính của chủ sở hữu nhà nước tại các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp do NHNN quản lý... theo các quy định mới của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn; nâng cao hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc/trực thuộc NHNN theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của NHNN, phù họp với quy định của Chính phủ.

Nâng cao nhận thức của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về THTK, CLP. Tăng cường công tác phô biến, tuyên truyền cũng như thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP gắn với cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và tổ chức thực hiện ở các đơn vị.

Chương trình cũng đề ra giải pháp cụ thể thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK, CLP; Hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến công tác THTK, CLP; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về THTK, CLP; Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP.

Tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực bao gồm: quản lý ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và vốn đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý vốn, tài sản nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; tổ chức bộ máy, quản lý lao động, thời gian lao động...

Theo thoibaonganhang.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank