• English

Tin thị trường

Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định ban hành Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2018.

Nhiệm vụ trọng tâm triển khai THTK, CLP năm 2018

Theo đó, mục tiêu của việc THTK, CLP năm 2018 là tiếp tục đẩy mạnh công tác THTK, CLP trong mọi lĩnh vực hoạt động của ngành Ngân hàng, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để góp phần hoàn thành các mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2018 đã đề ra.

Chương trình hành động THTK, CLP của ngành Ngân hàng đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 như sau:

Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng năm 2018 theo Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 07/3/2018 của Văn phòng Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 10/01/2018 của NHNN.

Quản lý tài chính chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định, đặc biệt là nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước. Thực hiện nghiêm kế hoạch tài chính của các đơn vị và quản lý, sử dụng kinh phí trong phạm vi dự toán hoặc mức khoán được giao.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống NHNN, các TCTD và doanh nghiệp có vốn nhà nước do NHNN quản lý.

Cùng với đó, thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Chống lãng phí trong mua sắm tài sản công thông qua việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung; mua sắm thông qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, giảm chi phí cho các TCTD và doanh nghiệp.

Mặt khác, triển khai quyết liệt việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; năng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp, giảm mạnh chi ngân sách nhà nước cho khu vực này. Thực hiện xã hội hóa các dịch vụ công và tạo cơ chế thuận lợi để các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về mặt tài chính.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ làm cơ sở cho THTK, CLP.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật THTK, CLP và các văn bản hướng dẫn, Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2018 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác THTK, CLP.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chương trình đã đề ra một số chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể trong quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước và kinh phí của NHNN; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản công; quản lý, tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng công trình; quản lý, sử dụng lao động và thời gian làm việc; quản lý, sử dụng vốn và tài sản của nhà nước tại các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp NHNN quản lý.

Tổ chức thực hiện THTK, CLP năm 2018

Về các giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu THTK, CLP năm 2018, Chương trình đã đề ra các biện pháp cụ thể về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK, CLP; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đặc biệt là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong THTK, CLP; tăng cường công tác tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực THTK, CLP; thực hiện công khai, giám sát THTK, CLP; thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP; Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; gắn kết THTK, CLP với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong THTK, CLP…

Căn cứ Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về THTK, CLP năm 2018, Thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng Chương trình THTK, CLP và kế hoạch tiết kiệm của đơn vị mình; chỉ đạo việc xây dựng Chương trình THTK, CLP của các cấp, đơn vị trực thuộc. Chương trình hành động THTK, CLP và kế hoạch tiếp kiệm của các đơn vị gửi về NHNN (Vụ Tài chính - Kế toán) trước ngày 31/3/2018.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank