• English

Tin thị trường

Chi phí đấu thầu phát hành TPCP không quá 1 tỷ đồng/phiên

(TBTCO) - Chi phí đấu thầu phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) trả cho sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) bằng 0,025% giá trị danh nghĩa trái phiếu chính phủ (TPCP) phát hành theo phương thức đấu thầu, nhưng tối đa không quá 1 tỷ đồng/phiên đấu thầu.
 

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BTC quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi TPCP, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh (TPCPBL)và trái phiếu chính quyền địa phương.

Theo thông tư này, chi phí đấu thầu phát hành tín phiếu kho bạc tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và trả cho Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bằng 0,01% giá trị danh nghĩa tín phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu. 

Đối với chi phí đấu thầu phát hành TPCP trả cho SGDCK bằng 0,025% giá trị danh nghĩa TPCP phát hành theo phương thức đấu thầu, nhưng tối đa không quá 1 tỷ đồng/phiên đấu thầu.

Trường hợp chi phí đấu thầu mua lại TPCP trả cho SGDCK bằng 0,0075% giá mua lại TPCP theo phương thức đấu thầu, nhưng tối đa không quá 300 triệu đồng/phiên đấu thầu.

Trong khi đó, chi phí hoạt động đại lý phát hành trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý phát hành là tối đa 0,1% giá trị danh nghĩa TPCP phát hành theo phương thức đại lý. Căn cứ vào tình hình thị trường, mức độ phức tạp của đợt phát hành, nội dung công việc, Kho bạc Nhà nước thỏa thuận và thống nhất với đại lý phát hành mức phí tổ chức phát hành, thanh toán lãi, gốc TPCP và được quy định cụ thể tại hợp đồng đại lý phát hành.

Chi phí phát hành, mua lại, hoán đổi trái phiếu của doanh nghiệp phát hành TPCPBL được thỏa thuận giữa doanh nghiệp phát hành và tổ chức đấu thầu, tổ chức bảo lãnh, đại lý phát hành, đại lý bán lẻ TPCPBL.

Trường hợp đấu thầu TPCPBL tại SGDCK, thì mức chi phí chi trả được áp dụng như đối với chi phí đấu thầu TPCP quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều 3 thông tư này.

Chi phí trả cho dịch vụ đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu chính phủ bảo lãnh được đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán áp dụng như đối với chi phí trả cho dịch vụ đại lý thanh toán gốc, lãi TPCP quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 3 thông tư này. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2018./.

Mai Đan

Đăng ký nhận tin
KienlongBank