• English

Tin thị trường

Bố trí 6.346 tỷ đồng từ NSNN hỗ trợ về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi

(TBTCO) -Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, Bộ Tài chính đã đề ra lộ trình thực hiện giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.
  

Theo Bộ Tài chính, năm 2017 (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020) dự toán chi thường xuyên cân đối ngân sách địa phương thuộc các địa phương được phân bổ theo Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Mức hỗ trợ ổn định trong cả 3 năm tiếp theo của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2018-2020, theo đó ngân sách nhà nước (NSNN) mới bố trí được 6.346 tỷ đồng kinh phí cho 63 địa phương. Do đó, giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi áp dụng bằng với mức giá đã thực hiện năm 2017.

Giai đoạn từ năm 2021 trở đi, theo quy định của Điều 36 của Luật Thủy lợi, Điều 21 của Luật Giá, trong từng thời kỳ căn cứ vào tình hình thực tế giá cả thị trường tại thời điểm định giá và khả năng NSNN, Nhà nước hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi không phân biệt nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi.

Vì vậy, dự thảo Nghị định quy định: Trước ngày 15/1 hàng năm Bộ Tài chính thông báo lộ trình tính chi phí khấu hao tài sản cố định vào giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm kế hoạch và lộ trình xác định chi phí bảo trì gồm chi phí sửa chữa định kỳ và chi phí sửa chữa lớn để thực hiện hỗ trợ theo nguồn kinh phí riêng.

Trên cơ sở đó, các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi lập phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm kế hoạch theo phương pháp định giá quy định tại Nghị định này và gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 31/3 hàng năm./.

Minh Anh/ Thời Báo Tài Chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank