• English

Tin thị trường

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí

TBTCO) - Trong tháng 3/2018 sắp tới, nhiều thông tư được Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung bắt đầu có hiệu lực. Đó là quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong các lĩnh vực như: quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản; trồng trọt và giống cây lâm nghiệp...
 

Thông tư số 09/2018/TT-BTC

Thông tư số 09/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 284/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 284/2016/TT-BTC về tổ chức thu phí, lệ phí. Theo đó, tổ chức thu lệ phí gồm: Tổng cục Thủy sản và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tổ chức thu phí gồm: Tổng cục Thủy sản; trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sảnv; cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngoài ra, thông tư này cũng sửa đổi, bổ sung các khoản thu phí tại số thứ tự 1 và điểm b số thứ tự 2 Mục II của Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản ban hành kèm theo Thông tư số 284/2016/TT-BTC như sau:

Stt

Danh mục

Mức thu

II

Mức thu phí

 

1

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận vật tư nuôi trồng thủy sản nhập khẩu

470.000 đồng + Số lượng mẫu X 80.000 đồng/mẫu

2

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm vật tư nuôi trồng thủy sản:

 

 

b

Đăng ký lại/gia hạn

500.000 đồng/lần/sản phẩm

Thông tư số 09/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2018.

Thông tư số 14/2018/TT-BTC 

Thông tư số 14/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 207/2016/TT-BTC về tổ chức thu phí, lệ phí. Cụ thể, tổ chức thu phí, lệ phí là Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là tổ chức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

Sửa đổi, bổ sung điểm 2, 3, 4 phần II; phần V Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

Stt

Nội dung

Đơn vị

tính

Mức thu

(đồng)

II

Phí bảo hộ giống cây lâm nghiệp

 

 

2

Công nhận lâm phần tuyển chọn

01 giống

600.000

3

Công nhận vườn giống

01 vườn giống

2.400.000

4

Công nhận nguồn gốc lô giống, lô con giống

01 lô giống

600.000

V

Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (trừ cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón)

 

 

 

Cấp mới

01 cơ sở/lần

6.000.000

 

Cấp lại

01 cơ sở/lần

2.500.000

2

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón, đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón

 

 

 

Cấp mới:

01 cơ sở/lần

3.000.000

 

Cấp lại

01 cơ sở/lần

1.200.000

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

 

 

 

Cấp mới

01 cơ sở/lần

500.000

 

Cấp lại

01 cơ sở/lần

200.000

Thông tư số 14/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 26/3/2018.

Thông tư số 17/2018/TT-BTC

Thông tư số 17/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 305/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Thông tư số 305/2016/TT-BTC về đối tượng áp dụng. Cụ thể, Thông tư số 305/2016/TT-BTC áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia và các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thu, nộp phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.

Không áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số ký hợp đồng với thuê bao trước ngày 1/1/2017. Trường hợp gia hạn hợp đồng hoặc ký mới phải nộp phí theo quy định.

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 305/2016/TT-BTC về mức thu phí. Theo đó, mức thu phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số: 3.000 đồng/tháng/1 chứng thư số của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp cho thuê bao là tổ chức, doanh nghiệp (không bao gồm cá nhân), trừ chứng thư số đang còn hiệu lực theo hợp đồng ký trước ngày 1/1/2017.

Chứng thư số do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp cho thuê bao phát sinh hiệu lực hoạt động tại bất cứ thời điểm nào của tháng được tính là 1 tháng sử dụng.

Bên cạnh đó, thông tư này cũng sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 Thông tư số 305/2016/TT-BTC như sau: “Đối với chứng thư số mà doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp cho thuê bao theo hợp đồng ký trước ngày 1/1/2017 không phải nộp phí từ ngày 1/7/2017 đến khi hết hạn hợp đồng”.

Thông tư số 17/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 26/3/2018./.

Mai Đan

Đăng ký nhận tin
KienlongBank