• English

Tin thị trường

Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh đơn giá thuê đất

(TBTCO) - Trong qua trình triển khai thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, một số cơ quan thuế có gặp khó khăn trong việc điều chỉnh đơn giá thuê đất. Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể. 

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết, trường hợp đơn giá thuê đất đã được cơ quan thuế xác định theo Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ- CP (NĐ 46) của Chính phủ như: Thuê đất trả tiền thuê hàng năm không qua hình thức đấu giá; thuê đất trả tiền thuê một lần không qua hình thức đấu giá... cho chu kỳ tiếp theo từ ngày 1/1/2016 và cơ quan thuế đã thông báo nộp tiền thuê đất theo quy định, nếu người thuê đất có văn bản đề nghị thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy định cho thời gian còn lại của chu kỳ tính từ thời điểm cơ quan thuế nhận được văn bản của người thuê đất. Người thuê đất nộp tiền thuê của năm 2016 theo thông báo của cơ quan thuế đã ban hành theo quy định (không điều chỉnh lại số tiền phải nộp của năm 2016 đã thông báo).

Quy định này không áp dụng cho trường hợp đơn giá thuê đất xác định tại thời điểm ngày 1/1/2016 cao hơn đơn giá thuê đất đã được cơ quan thuế xác định.

Trường hợp đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo từ ngày 1/1/2016 chưa được cơ quan thuế xác định đơn giá do chưa đầy đủ thông tin địa chính (diện tích, mục đích sử dụng đất, vị trí khu đất, hệ số sử dụng đất) làm căn cứ để điều chỉnh đơn giá đúng quy định, để giảm thủ tục hành chính, cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo từ ngày 1/1/2016 theo nguyên tắc: Đơn giá thuê đất tại thời điểm ngày 1/1/2016 được xác định trên cơ sở đơn giá thuê đất xác định tại thời điểm ngày 1/1/2006 (theo quy định tại Nghị định số142/2005/NĐ-CP). Theo đó, số chu kỳ điều chỉnh đơn giá thuê đất từ ngày 1/1/2006 đến ngày 1/1/2016 là 2 chu kỳ, mức điều chỉnh đơn giá thuê đất của mỗi chu kỳ tăng 15% so với đơn giá thuê đất của kỳ ổn định trước đó. Đơn giá thuê đất được ổn định 5 năm kể từ ngày 1/1/2016, khi đến kỳ điều chỉnh đơn giá thuê đất của kỳ tiếp theo của thời gian thuê đất còn lại thực hiện điều chỉnh tăng 15% so với đơn giá thuê đất của kỳ ổn định trước đó.

Trường hợp đã được xem xét giảm tiền thuê đất đến năm 2014 theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; cơ quan thuế chưa thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 33 tại NĐ 46 nhưng điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 15 NĐ 46 để áp dụng kể từ ngày 1/1/2015 thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo hướng dẫn tại Thông tư số 333/2016/TT- BTC cho chu kỳ bắt đầu từ ngày 1/1/2016./.

An Nhi/ Theo Thời Báo Tài chính VIệt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank