• English

Tin thị trường

Bổ sung quy định về tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định 02/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1623/QĐ-NHNN ngày 23/8/2012 của Thống đốc Ngân hành Nhà nước về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng...

bo-sung-quy-dinh-ve-to-chuc-vang-mieng

Ngân hàng Nhà nước chấn chỉnh thị trường vàng miếng.

Theo đó, Quyết định 02/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến thành phần tham gia Tổ giám sát gia công vàng miếng, và bổ sung trách nhiệm của một số đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước trong công tác tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước.

Quyết định 02/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 của Quyết định 1623 như sau:“1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ ký Quyết định thành lập Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước để giám sát việc gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định này.”

Bổ sung trách nhiệm của một số đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước trong công tác tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước như sau: 

“Điều 12a. Trách nhiệm của Chi cục Quản trị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Phát hành Kho quỹ:

1. Gửi danh sách cán bộ tham gia Tổ giám sát gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước cho Vụ Kiểm toán nội bộ.

2. Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định này, Quy chế giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước và Quy chế quản lý khuôn sản xuất vàng miếng, máy dập vàng miếng và giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu không phải của Ngân hàng Nhà nước.”.

3. Bổ sung khoản 7 vào Điều 13 như sau:

“7. Cử cán bộ và gửi danh sách cán bộ tham gia Tổ giám sát gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước cho Vụ Kiểm toán nội bộ.”.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 14 như sau:

“5. Vụ Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm:              

Làm đầu mối xây dựng và trình Thống đốc phê duyệt Quy chế giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước.

Ban hành Quyết định thành lập Tổ giám sát gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước, thành phần của Tổ giám sát bao gồm:

01 (một) Lãnh đạo cấp Chi cục thuộc Chi cục Quản trị: Tổ trưởng.

01 (một) Lãnh đạo cấp Phòng thuộc Chi cục Quản trị: Tổ phó kiêm thư ký.

01 (một) Lãnh đạo cấp Phòng thuộc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh: Tổ phó.

01 (một) cán bộ thuộc Chi cục Phát hành và Kho quỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh (Chi cục Phát hành và Kho quỹ): Thành viên.

01 (một) cán bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh: Thành viên.

Xây dựng cơ chế giám sát, kiểm tra công tác giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC của Tổ giám sát hoạt động gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước.”.

Quyết định 02 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (02/1/2024).

Trước đó, ngày 28/12/2023, Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn số 10064/NHNN-TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức kinh doanh kim khí quý, đá quý bao gồm các công ty kinh doanh vàng, các công ty trung gian thanh toán thực hiện một số nội dung sau.

Thứ nhất, tăng cường thực hiện nhận biết khách hàng (gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng) theo quy định tại Điều 9 đến Điều 14 Luật phòng, chống rửa tiền, Điều 6 Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ, đảm bảo việc nhận biết khách hàng và giao dịch của khách hàng được thực hiện phù hợp với các thông tin về khách hàng, hoạt động kinh doanh, mức độ rủi ro về rửa tiền và nguồn gốc tài sản của khách hàng.

Thứ hai, báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cục Phòng, chống rửa tiền) giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định tại Điều 25 Luật phòng, chống rửa tiền, Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg ngày 27/4/2023 Thủ tướng Chính phủ và báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử theo quy định tại Điều 34 Luật phòng, chống rửa tiền và Điều 9 Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Thứ ba, trường hợp qua nhận biết khách hàng và giám sát giao dịch phát hiện có dấu hiệu bất thường, thực hiện báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cục Phòng, chống rửa tiền) giao dịch đáng ngờ theo quy định tại các điều từ Điều 26 đến Điều 33 của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022. Kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến giao dịch đáng ngờ, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Theo vneconomy.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank