• English

Tin thị trường

Bổ sung quy định về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 14/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước.

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Theo đó, NHNN yêu cầu báo cáo hoạt động thông tin tín dụng. Công ty thông tin tín dụng có trách nhiệm gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) các báo cáo bằng văn bản giấy gồm: Báo cáo tài chính quý, năm theo quy định pháp luật; Báo cáo tình hình hoạt động theo Mẫu số 06/TTTD ban hành kèm theo Thông tư này; Báo cáo đột xuất khi xảy ra sự cố lớn về tin học (như hỏng, trục trặc về phần mềm/phần cứng; hệ thống mạng bị tấn công khiến hệ thống không còn đáng tin cậy, hoạt động bất bình thường) theo Mẫu số 07/TTTD kèm theo Thông tư này;

Báo cáo theo Mẫu số 07/TTTD kèm theo Thông tư này khi có một trong những thay đổi sau: Người quản lý; Số lượng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cam kết cung cấp thông tin tín dụng; Thỏa thuận về quy trình thu thập, xử lý, lưu giữ và cung cấp thông tin tín dụng giữa công ty thông tin tín dụng với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã cam kết; Cơ sở hạ tầng thông tin.

Thông tư cũng quy định, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, chi nhánh NHNN trên địa bàn nơi triển khai, lắp đặt ATM có trách nhiệm báo cáo NHNN Việt Nam các nội dung: Báo cáo theo quy định của NHNN về chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

Báo cáo tình hình hoạt động ATM 6 tháng đầu năm và báo cáo năm về: Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo được lập bằng văn bản gửi đến NHNN Việt Nam (Vụ Thanh toán) theo một trong các hình thức: gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống thư điện tử của NHNN.

Bên cạnh đó, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có trách nhiệm báo cáo NHNN (Vụ Thanh toán) như sau: Báo cáo tình hình nâng cấp hệ thống ATM bằng văn bản giấy, gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính trong thời hạn 10 ngày trước ngày thực hiện nâng cấp hệ thống ATM.

Báo cáo vấn đề bất thường phát sinh đối với hệ thống ATM: Khi phát hiện những vấn đề bất thường, có thể gây rủi ro, mất an toàn trong hệ thống ATM của mình và đối với hệ thống ATM của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác, Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thông báo cho NHNN qua địa chỉ thư điện tử tt@sbv.gov.vn trong vòng 24 giờ về các nội dung bao gồm thời điểm xảy ra vụ việc, mô tả vụ việc, ảnh hưởng, rủi ro trong hệ thống ATM của mình và đối với hệ thống ATM của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác, nguyên nhân vụ việc, biện pháp xử lý.

Đồng thời lập báo cáo bằng văn bản giấy, gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo cho NHNN Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/10/2019. Xem nội dung thông tư tại đây.

Theo thoibaonganhang.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank