• English

Tin thị trường

Bộ KHĐT bám sát phương châm “10 chữ” của Chính phủ

 
(Chinhphu.vn) - Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2018, bảo đảm đúng tiến độ, có chất lượng; phát huy tinh thần đi đầu trong công cuộc đổi mới, nhất là đổi mới tư duy phát triển, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu bám sát phương châm hành động “10 chữ” của Chính phủ: “Kỷ cương - Liêm chính - Hành động - Sáng tạo - Hiệu quả”, coi đây là trọng tâm hành động.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Chỉ thị của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng về việc tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ của Bộ trong những tháng đầu năm 2018.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có những nỗ lực vượt bậc, hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước, như: lần đầu tiên Việt Nam đạt và vượt 13 chỉ tiêu, tạo nên đà thuận lợi cho 2018 và các năm tiếp theo.

Chỉ thị nêu rõ: “Tầm vóc, vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế và khu vực được nâng lên tầm cao mới, khẳng định Việt Nam sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới, có thể tham gia sân chơi mới của quốc tế; củng cố niềm tin của nguời dân, cộng đồng doanh nghiệp vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước và đặc biệt là niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước, tạo lập không khí phấn khởi, thi đua sáng tạo trong toàn xã hội”.

Bộ trưởng đánh giá, năm 2018 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; đòi hỏi nền kinh tế phải có sự bứt phá và chuyển biến mạnh mẽ, góp phần hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, Bộ trưởng yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhất là Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ cần phải nỗ lực hơn nữa, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm.

Trong đó, tập trung triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ và chất lượng đối với 72 nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác năm 2018, khẩn trương hoàn thành 20 nhiệm vụ trong quý I/2018. Đồng thời, rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; khẩn trương hoàn thành 11 nhiệm vụ còn tồn đọng và các nhiệm vụ sắp đến hạn.

Giao Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kịch bản tăng trưởng từng quý, báo cáo Lãnh đạo Bộ để trình Chính phủ trong tháng 3/2018.

Giao Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chủ trì nghiên cứu giải pháp thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, báo cáo Lãnh đạo Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2018.

Các đơn vị chủ trì, chuẩn bị nội dung đề cương và kế hoạch tổ chức các Hội nghị chuyên đề theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Lãnh đạo Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/3/2018, gồm: (1) Giải pháp thúc đẩy thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; (2) Phát triển hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp; (3) Cải thiện, nâng cao năng suất, chất lượng lao động.

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chuẩn bị báo cáo về nội dung, tiến độ trình, ký ban hành Nghị định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, báo cáo Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ trước ngày 2/3/2018.

Giao Cục Quản lý đăng ký kinh doanh chuẩn bị nội dung về tình hình cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, báo cáo Bộ trưởng trong tháng 3/2018.

Giao Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân: (1) Chuẩn bị nội dung, tiến độ xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, báo cáo Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ trước ngày 2/3/2018; (2) Chủ trì, phối hợp với các đon vị liên quan khẩn trương triển khai rà soát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, khả năng cân đối vốn trung hạn để thực hiện các Chương trĩnh mục tiêu, báo cáo Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ trong tháng 3/2018.

Bộ trưởng chỉ đạo, Thủ trưởng các đơn vị tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực thi kỷ cương, kỷ luật hành chính trong đơn vị; tập trung xử lý những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết, những công việc và thủ tục liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân. Đặc biệt, không tổ chức du Xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả công việc; tuyệt đối không tổ chức đi Lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi Lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

Thanh Hằng

Đăng ký nhận tin
KienlongBank