• English

Tin thị trường

Bộ Công Thương vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa vào năm 2023

Giai đoạn 2020 – 2023, Bộ Công Thương sẽ xây dựng Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của bộ, kết nối với Cổng truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương sẽ được xây dựng trong thời gian từ nay đến năm 2023 (Ảnh: moit.gov.vn)
Kế hoạch thực hiện “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương vừa được ban hành.

Kế hoạch này nhằm xác định, phân công và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả những nhiệm vụ của Bộ Công Thương tại Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 100 ngày 19/1/2019.

Để đạt được mục tiêu trên, một nhiệm vụ cụ thể được Bộ Công Thương tập trung thực hiện là hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm, hàng hóa ngành Công Thương.

Vụ Pháp chế thuộc Bộ Công Thương được giao chủ trì việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, triển khai áp dụng và xử lý vi phạm về truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của bộ này trong năm 2020.

Trong giai đoạn 2020 – 2025, cơ quan này cũng có trách nhiệm chủ trì nhiệm vụ đề xuất Danh mục các nhóm sản phẩm, hàng hóa bắt buộc áp dụng truy xuất nguồn gốc, nhóm sản phẩm ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số chịu trách nhiệm chủ trì việc xây dựng, vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc, cơ sở dữ liệu sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương bảo đảm kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia. Nhiệm vụ này được thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2023.

Cùng với đó, theo kế hoạch, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương cũng sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ: Nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới, hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng truy xuất nguồn gốc; Tuyên truyền, phổ biến về hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp để tham gia thực hiện.

Cụ thể, để tuyên truyền, phổ biến về hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, trong giai đoạn 2020 – 2020, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số sẽ phối hợp cùng Vụ Khoa học công nghệ để xây dựng trang thông tin điện tử về truy xuất nguồn gốc. 

“Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 100 ngày 19/1/2019. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, cơ quan xây dựng, vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc, cơ sở dữ liệu sản phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền, bảo đảm kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia, hoàn thành trước năm 2025. Đồng thời, phối hợp với Bộ KH&CN và các bộ, cơ quan liên quan quản lý, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động truy xuất nguồn gốc đối với những sản phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền.

Theo ictnews.vietnamnet.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank