• English

Biên bản số 02/BBKP-HĐQT ngày 17/4/2021 Tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ​Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 - 2022

Biên bản số 02/BBKP-HĐQT ngày 17/4/2021 Tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 - 2022. Xem tại đây.