• English

Biên bản số 01/BBKP-HĐQT ngày 04/01/2021 về việc Tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022

Biên bản số 01/BBKP-HĐQT ngày 04/01/2021 về việc Tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022. Xem tại đây.