• English

Tin thị trường

BHTGVN cần tập trung triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh đã chỉ đạo như vậy tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN), ngày 15/1/2018.  

Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của BHTGVN nêu rõ, trong năm qua, BHTGVN đã triển khai có hiệu quả chính sách BHTG. Tính đến ngày 31/12/2017 có 1.275 TCTD được cấp Chứng nhận tham gia BHTG, bao gồm 93 ngân hàng và Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1 ngân hàng Hợp tác xã và 1.177 QTDND, 4 tổ chức tài chính vi mô. Song song với đó, BHTGVN đã thực hiện tốt công tác cấp mới, cấp đổi, thu hồi Chứng nhận BHTG; đáp ứng nhu cầu của các TCTD, góp phần nâng cao vị thế của BHTGVN và niềm tin công chúng vào hệ thống ngân hàng.

BHTGVN cũng đã thực hiện tốt công tác quản lý thu phí BHTG, tích cực đôn đốc, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc và xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm trong việc tính và nộp phí BHTG. Nhìn chung, các tổ chức tham gia BHTG đã thực hiện nghiêm túc việc tính và nộp phí theo quy định. Trong năm 2017, BHTGVN đã thực thu 5.866,7 tỷ đồng từ các tổ chức tham gia BHTG, tăng 970 tỷ đồng (19,8%) so với năm 2016.

BHTGVN cũng tăng cường hoạt động giám sát đối với 100% các tổ chức tham gia BHTG, phối hợp triển khai hiệu quả việc cung cấp thông tin giữa NHNN và BHTGVN trong công tác giám sát từ xa theo quy định tại Thông tư 34/2016/TT-NHNN ngày 28/12/2016 của NHNN. Công tác kiểm tra tại chỗ luôn được BHTGVN chú trọng quan tâm. Tính đến thời điểm 31/12/2017, BHTGVN đã hoàn thành kiểm tra tại chỗ đối với 434 đơn vị tham gia BHTG gồm 47 NHTM, 386 QTDND và 1 tổ chức tài chính vi mô.

Trong năm qua, công tác quản lý và đầu tư vốn cũng được thực hiện đúng quy định, an toàn, hiệu quả, góp phần phát triển nguồn vốn, đem lại nguồn thu bổ sung cho quỹ dự phòng nghiệp vụ và nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN.

Tính đến ngày 31/12/2017, tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi đã đầu tư đạt 38.372,4 tỷ đồng (tăng 22,4% so với năm 2016), chủ yếu được đầu tư vào trái phiếu Chính phủ; tập trung nghiên cứu phương án mua trái phiếu dài hạn của các tổ chức tín dụng tham gia hỗ trợ các TCTD theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng vừa được Quốc hội thông qua...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà BHTGVN đã đạt được trong năm qua; đồng thời nhấn mạnh 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm BHTGVN cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2018:

Thứ nhất, triển khai thực hiện kế hoạch giám sát tài chính năm 2018 đã được Thống đốc NHNN phê duyệt tại Quyết định số 36 ngày 9/1/2018. Trong đó, tập trung vào những vấn đề, nguy cơ tác động tới tài chính của BHTGVN, hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản nhà nước.

Thứ hai, tích cực đề xuất, tham mưu với các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động BHTG. Trong đó tập trung vào các dự thảo Thông tư về cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt, mua trái phiếu của TCTD hỗ trợ, tham gia thẩm định Đề án phục hồi TCTD yếu kém và các văn bản quy phạm pháp luật cần ban hành khác liên quan tới hoạt động của BHTGVN để triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các TCTD.

Thứ ba, khẩn trương rà soát, xây dựng mới và sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ của BHTGVN có liên quan, đặc biệt là các quy trình, thủ tục, điều kiện tham gia mua trái phiếu, tham gia giám sát các TCTD bị kiểm soát đặc biệt theo quy định của Luật. Có quy định trách nhiệm rõ ràng, cơ chế phối hợp giữa các mặt nghiệp vụ và các bộ phận chức năng.

Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện Chiến lược phát triển BHTGVN đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 báo cáo NHNN trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chiến lược cần có tính mở để phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như điều kiện thực tiễn Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao trong việc tham gia xử lý các tổ chức tín dụng được kiểm soát đáp ứng các yêu cầu phát triển trong tương lai của hệ thống NH Việt Nam. Chủ động tích cực thực hiện tổng kết Luật BHTG và tham gia nghiên cứu sửa đổi Luật BHTG khi NHNN yêu cầu.

Thứ năm, thực hiện tốt các hoạt động nghiệp vụ BHTG theo quy định như cấp, thu hồi chứng nhận Tham gia BHTG; tính và thu phí BHTG; quản lý và sử dụng an toàn vốn; kiểm tra, giám sát; tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt tổ chức tham gia BHTG; chi trả tiền bảo hiểm… Tăng cường theo dõi, giám sát các QTDND và TCTCVM để kịp thời tham gia xử lý theo quy định, góp phần đảm bảo an ninh tài chính, hệ thống QTDND và trật tự an toàn xã hội.

Thứ sáu, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHTG nhằm nâng cao niềm tin công chúng, đồng thời cung cấp thông tin về việc thực thi các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng một cách thận trọng, phù hợp để tạo ra sự đồng thuận xã hội đối với hoạt động của ngành Ngân hàng.

Thứ bảy, tập trung nguồn lực tổ chức thành công Hội nghị thường niên lần thứ 16 của Ủy ban Châu Á – Thái Bình Dương thuộc Hiệp hội BHTG Quốc tế tại Việt Nam vào tháng 4/2018.

Thứ tám, HĐQT BHTGVN cần quyết liệt chỉ đạo việc quyết toán Dự án FSMIMS và thực hiện các dự án đầu tư nhóm B đã được NHNN phê duyệt, đảm bảo tiến độ dự án theo yêu cầu đồng thời quản lý hiệu quả vốn nhà nước. 

Nhân dịp này, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Ngô Quang Lương – Thành viên chuyên trách HĐQT BHTGVN. Cũng tại Hội nghị, nhiều cá nhân thuộc BHTGVN đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng.

Những dấu ấn trong triển khai chính sách BHTG năm 2017

-  Hạn mức trả tiền bảo hiểm được nâng lên tối đa 75 triệu đồng kể từ ngày 5/8/2017 theo Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; cơ bản đảm bảo hài hòa lợi ích của người gửi tiền, tạo sự an tâm cho người gửi tiền đối với hệ thống tài chính – ngân hàng, đặc biệt là đối với hệ thống QTDND, các tổ chức tài chính vi mô; phù hợp với nguồn lực tài chính của BHTGVN trong giai đoạn hiện nay.

-  Luật sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2017 cho phép BHTGVN thực hiện thêm các chức năng, nhiệm vụ: cho vay đặc biệt, mua trái phiếu dài hạn của TCTD hỗ trợ, tham gia kiểm soát đặc biệt TCTD…, qua đó nâng cao vai trò, vị thế và trách nhiệm của tổ chức BHTG đối với quá trình cơ cấu lại hệ thống TCTD tại Việt Nam.

- Ban hành Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm theo quy định để áp dụng đối với tất cả các tổ chức tham gia BHTG.

- Hoàn thành việc triển khai Dự án FSMIMS trên nền tảng công nghệ tiên tiến, các module dự án hoạt động ổn định, thông suốt, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trên toàn hệ thống.

- Thực hiện Thông tư quy định việc cung cấp thông tin giữa NHNN và BHTGVN, trên cơ sở kết quả của dự án FSMIMS, BHTGVN đã xây dựng được Báo cáo giám sát chuyên sâu, đánh giá hiệu quả tình hình hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG báo cáo, kiến nghị NHNN.

- Giám sát, theo dõi, kiểm tra có hiệu quả các QTDND hoạt động yếu kém; thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo kịp thời diễn biến tình hình của các QTDND có vấn đề; xây dựng phương án, đề xuất với NHNN các biện pháp xử lý, đồng thời cử cán bộ tham gia các Tổ công tác theo chỉ đạo của NHNN…

- Cuối năm 2017, Chính phủ đã có Nghị quyết cho phép BHTGVN được đánh giá, xếp loại dựa trên đặc thù của BHTGVN để thực hiện tăng vốn điều lệ.

- Đầu tư có hiệu quả vốn tạm thời nhàn rỗi, tham gia mua trái phiếu Chính phủ trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp, góp phần hoàn thành vượt chỉ tiêu thu nhập trong năm 2017 của BHTGVN.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank