• English

Tin thị trường

04 hình thức nộp phí, lệ phí từ ngày 22/12/2022

Ngày 22/12/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 74/2022/TT-BTC quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính. Thông tư này cũng bãi bỏ 126 điều, khoản, điểm của các thông tư quy định thu phí, lệ phí do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trước đó.

4-hinh-thuc-nop-phi-le-phi-tu-22122022

Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí có thể nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước.

Thông tư số 74/2022/TT-BTC áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thu, nộp các khoản phí, lệ phí trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính.

Theo đó, kể từ ngày 22/12/2022, các cá nhân, tổ chức nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí bằng 01 trong 04 hình thức sau:

Một là, nộp phí, lệ phí theo hình thức không dùng tiền mặt vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng. Đối với phí, lệ phí do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thu, người nộp phí, lệ phí sẽ nộp vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng hoặc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hai là, nộp phí vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước.

Ba là, nộp phí, lệ phí qua tài khoản của cơ quan, tổ chức nhận tiền khác với tổ chức thu phí, lệ phí (áp dụng đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính). Trong thời hạn 24 giờ tính từ thời điểm nhận được tiền phí, lệ phí, cơ quan, tổ chức nhận tiền phải chuyển toàn bộ tiền phí, lệ phí thu được vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng hoặc chuyển toàn bộ tiền phí thu được vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước, nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Bốn là, nộp phí, lệ phí bằng tiền mặt cho tổ chức thu phí, lệ phí.

Tổ chức thu phí nộp toàn bộ tiền phí thu được vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại các thông tư thu phí của Bộ Tài chính.

Tổ chức thu lệ phí nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo tháng theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Tổ chức thu phí kê khai, nộp tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo tháng, quyết toán năm và tổ chức thu lệ phí kê khai, nộp tiền lệ phí thu được theo tháng theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 91/2022/NĐ-CP.

Tiền lãi phát sinh trên số dư tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại các tổ chức tín dụng phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước cùng số tiền phí, lệ phí phải nộp trong tháng phát sinh.

Việc thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao thực hiện theo quy định tại: Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 và Thông tư số 113/2021/TT-BTC ngày 15/12/2021; phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt Thông tư số 295/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 ; phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021; phí sử dụng đường bộ   thực hiện theo quy định mức tại Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12/8/2021.

Tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC Bộ Tài chính đã bãi bỏ 126 điều, khoản, điểm của các Thông tư quy định thu phí, lệ phí do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trước đó.

Trong đó, đáng chú ý một số loại phí, lệ phí được bãi bỏ là: Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá được quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 142/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 quy định; Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016; Mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022; Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 48/2022/TT-BTC ngày 03/8/2022...

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank