• English

Tính năng và tiện ích

 • Người cư trú là công dân Việt Nam được mua ngoại tệ mặt để đáp ứng nhu cầu mang, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cho các mục đích: 
  + Học tập, chữa bệnh cho bản thân hoặc cho thân nhân.
  + Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài.
  + Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài.
  + Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài.
  + Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài.
  + Đi định cư ở nước ngoài và các mục đích chuyển tiền vãng lai 1 chiều khác.
 • Tiện ích sản phẩm: 
  + Khách hàng an tâm về tính hợp pháp, nguồn gốc ngoại tệ. 
  + Không sợ bị mua lầm ngoại tệ giả. 

Tin xem nhiều