• English

Tiện ích và đặc tính sản phẩm

Phục vụ nhu cầu vay vốn để mua, xây dựng, sửa chữa nhà ở và nhận chuyển nhượng đất ở (đã được cấp giấy chứng nhận) để ở và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình, hoạt để ở và kết hợp cho thuê một phần.

Thời hạn cho vay, nhiều lựa chọn cho khách hàng:

- Đối với cho vay mua BĐS: Không quá 20 năm.

- Đối với cho vay xây dựng/sửa chữa BĐS: Không quá 10 năm.

- Đối với cho vay mua và xây dựng/sửa chữa BĐS: Không quá 20 năm.

Số tiền vay:

- Trường hợp cho vay mua BĐS và TSBĐ chính là BĐS dự định mua: Theo quy định Kienlongbank từng thời kỳ.

- Trường hợp cho vay xây dựng, sửa chữa BĐS và TSBĐ chính là BĐS dự định xây dựng, sửa chữa: Tối đa 90% chi phí xây dựng, sửa chữa BĐS.

- Trường hợp cho vay mua và xây dựng, sửa chữa BĐS và TSBĐ chính là BĐS dự định mua và xây dựng, sửa chữa: Tối đa 70% giá trị BĐS dự định mua cộng (+) 50% chi phí xây dựng, sửa chữa BĐS.

- Trường hợp TSBĐ là BĐS khác và/hoặc tài sản khác: 100% giá trị BĐS dự định mua và/hoặc chi phí xây dựng, sửa chữa.


Tin xem nhiều