• English

Tiện ích và đặc tính sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Vay Mua xe ô tô là sản phẩm vay vốn để mua xe ô tô phục vụ đời sống, hoạt động kinh doanh của cá nhân, hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp tư nhân mà cá nhân là chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân.

Đối tượng: Cá nhân người Việt Nam.

Điều kiện:

Đối với khách hàng:

  • Có thu nhập ổn định, đảm bảo trả nợ gốc và lãi vay.
  • Có tài sản bảo đảm.

Đối với xe dự định mua hoặc tài sản bảo đảm là xe khác: 

  • Có nguồn gốc hợp pháp/giấy tờ hợp lệ.
  • Đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Tin xem nhiều