• English

Tiện ích và đặc tính sản phẩm

- Ứng trước tiền hàng xuất khẩu dựa trên bộ chứng từ hàng xuất thanh toán theo phương thức nhờ thu kèm chứng từ (D/P, D/A) hoặc tín dụng chứng từ (L/C)

- Loại tiền cho vay: VNĐ, ngoại tệ.

- Phương thức cho vay: hạn mức tín dụng.

- Lãi suất: Theo quy định từng thời kỳ của Ngân hàng Kiên Long.