• English

Tiện ích và đặc tính sản phẩm

- Phục vụ nhu cầu vay của khách hàng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân đó hoặc hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân mà cá nhân đó là chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân. 

Thời hạn vay vốn linh hoạt, nhiều lựa chọn cho khách hàng

- Ngắn hạn: Tối đa 01 năm.

- Trung hạn: Trên 01 năm và tối đa 05 năm.

- Dài hạn: Trên 05 năm và tối đa 07 năm.

Mức cho vay:

- Ngắn hạn: Mức cho vay tối đa 100% nhu cầu vốn và không vượt
quá tỷ lệ giá trị TSBĐ do Kienlongbank quy định từng thời kỳ.

- Trung, dài hạn: Mức cho vay tối đa 70% nhu cầu vốn và không vượt
quá tỷ lệ giá trị TSBĐ do Kienlongbank quy định từng thời kỳ.


Tin xem nhiều