• English

Tiện ích và đặc tính sản phẩm

- Phục vụ nhu cầu vay vốn của KHCN để bổ sung nguồn vốn kinh doanh bất động sản (BĐS) quy mô nhỏ, không thường xuyên và không phải thành lập doanh nghiệp BĐS theo quy định phát luật 

Thời hạn cho vay:

- Vay mua BĐS/mua và xây dựng, sửa chữa BĐS/xây dựng, sửa chữa BĐS để bán: Tối đa 05 năm.

- Vay mua BĐS/mua và xây dựng, sửa chữa BĐS/xây dựng, sửa chữa BĐSđể cho thuê, cho thuê mua: Tối đa 10 năm.


Số tiền vay:

- Vay mua BĐS phục vụ hoạt động kinh doanh BĐS: Tối đa 70% nhu cầu vốn.

- Vay mua và xây dựng, sửa chữa BĐS phục vụ hoạt động kinh doanh BĐS: Tối đa 70% nhu cầu vốn mua BĐS và/hoặc cộng (+) tối đa 70% dự toán giá trị xây dựng/sửa chữa BĐS.

- Vay xây dựng, sửa chữa BĐS phục vụ hoạt động kinh doanh BĐS: Tối đa 70% dự toán giá trị xây dựng/sửa chữa BĐS.


Tin xem nhiều