• English

Hội đồng quản trị

TRẦN THỊ THU HẰNG

- Chủ tịch HĐQT
Xem thêm

TRẦN NGỌC MINH

- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Xem thêm

LÊ KHẮC GIA BẢO

- Thành viên HĐQT
Xem thêm

NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG

- Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Xem thêm

BÙI THANH HẢI

- Thành viên HĐQT
Xem thêm

NGUYỄN CAO CƯỜNG

- Thành viên HĐQT
Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.