• English

Hội đồng quản trị

LÊ HỒNG PHƯƠNG

- Chủ tịch HĐQT
Xem thêm

MAI HỮU TÍN

- Phó Chủ tịch HĐQT
Xem thêm

PHẠM TRẦN DUY HUYỀN

- Phó Chủ tịch HĐQT
Xem thêm

TRẦN THỊ THU HẰNG

- Phó Chủ tịch HĐQT
Xem thêm

NGUYỄN THỤY QUỲNH HƯƠNG

- Thành viên HĐQT
Xem thêm

LÊ KHẮC GIA BẢO

- Thành viên HĐQT
Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.