• English

Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2019 đã kiểm toán và Công văn số 139/NHKL ngày 19/3/2020 về việc giải trình biến động lợi nhuận sau thuế sau thuế riêng Kienlongbank năm 2019 sau kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2019 đã kiểm toán và Công văn số 139/NHKL ngày 19/3/2020 về việc giải trình biến động lợi nhuận sau thuế sau thuế riêng Kienlongbank năm 2019 sau kiểm toán. Xem tại đây.