• English

Báo cáo tài chính hợp nhất Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2019 đã kiểm toán và Công văn số 138/NHKL ngày 19/3/2020 về việc giải trình biến động lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019 sau kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2019 đã kiểm toán và Công văn số 138/NHKL ngày 19/3/2020 về việc giải trình biến động lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019 sau kiểm toán. Xem tại đây.