• English

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán và Công văn số 157/NHKL ngày 30/3/2019 về việc giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế hợp nhất sau kiểm toán năm 2018 so với năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán và Công văn số 157/NHKL ngày 30/3/2019 về việc giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế hợp nhất sau kiểm toán năm 2018 so với năm 2017. Xem tại đây