• English

Ban Điều hành

TRẦN NGỌC MINH

- Quyền Tổng Giám đốc
Xem thêm

LÊ TRUNG VIỆT

- Phó Tổng Giám đốc
Xem thêm

NGUYỄN HOÀNG AN

- Phó Tổng Giám đốc
Xem thêm

PHẠM THỊ MỸ CHI

- Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng
Xem thêm

ĐỖ ANH TUẤN

- Phó Tổng Giám đốc
Xem thêm

NGUYỄN VĂN MINH

- Phó Tổng Giám đốc
Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.